top of page
Family Time

Enskripsyon ankèt

Pale nou sou bezwen elèv ou a oswa enskri pou nou  leson patikilye, kou oswa  Summer Camp _cc781905-136bad5cf58d_Young Specialists.  

Evalyasyon ak Konsiltasyon pou Elèv nan Klas 1-12

Nou pral administre yon evalyasyon nan sijè yo idantifye yo. Espesyalis aprantisaj nou yo pral analize rezilta yo epi konsevwa yon plan ansèyman pou satisfè bezwen chak elèv k ap aprann yo. Y ap fè yon konferans pou kominike rezilta yo epi diskite sou plan aprantisaj la.

Pandan ete Slide Matematik Buster
Klas 2-6 | Leson patikilye gwoup

Kou leson patikilye ti gwoup sa a fèt pou anseye, revize ak ranfòse gwo konsèp matematik elemantè yo. Elèv yo pral patisipe nan aktivite pratik ak kolaborasyon ki konsantre sou ekspoze elèv yo nan aplikasyon reyèl nan sans nimewo, fraksyon, jeyometri, mezi ak rezoud pwoblèm atravè yon seri jwèt ak pwojè.

Pandan ete Slide Lekti Buster
Klas 2-6 | Leson patikilye gwoup

Kou leson patikilye ti gwoup sa a fèt pou anseye, revize ak ranfòse gwo konsèp lekti ak ekriti. Elèv yo pral patisipe nan aktivite pratik ak kolaborasyon ki konsantre sou konpreyansyon lekti ak vokabilè atravè diskisyon ak revize zèv literè yo bay atravè liv, fim ak powèm. 

Lekti Leson patikilye
Leson patikilye Prive

Sa a se yon sèvis leson patikilye lekti prive 0ne-a-one. Nou itilize apwòch Orton-Gillingham lè n ap anseye alfabetizasyon pou elèv prensipal yo. Li fèt pou bay entèvansyon vize/ratrapaj konpetans yo, konble twou vid ki genyen nan aprantisaj, epi ogmante nivo lekti. Sa fèt atravè ansèyman dirèk ki vize ki baze sou pèfòmans elèv yo nan evalyasyon debaz yo te administre anvan leson patikilye.
 

Zòn Konsantrasyon Lekti : Fonetik, Konpreyansyon Lekti, Estrateji pou Pran Tès, elatriye.
 

Zòn Konsantre sou Redaksyon: Gramè, Estrikti fraz, Genre espesifik ekriti, Pran tès, elatriye .

Leson patikilye matematik
Leson patikilye Prive

Sa a se yon sèvis leson patikilye matematik prive. Li fèt pou bay entèvansyon/ratrapaj vize ki vize, konble twou vid ki genyen nan aprantisaj, epi ogmante konpreyansyon konseptyèl ladrès matematik. Elèv yo resevwa ansèyman vize ki baze sou pèfòmans elèv yo nan evalyasyon debaz yo te administre anvan leson patikilye. Enstriktè ki resevwa fòmasyon bay apwòch dirèk, eksplisit ak pratik ki itilize manipilatif dijital ak tactile pou ankouraje yon konpreyansyon pi pwofon nan konsèp matematik.

Domèn Konsantrasyon Matematik : Sans Nimewo, Estrateji pou Rezoud Pwoblèm, Konpreyansyon Konsepyèl Konsèp, Pratik Matematik pou Konpetans.

Evalyasyon ak Konsiltasyon pou Elèv nan Klas 1-12

Nou pral administre yon evalyasyon nan sijè yo idantifye yo. Espesyalis aprantisaj nou yo pral analize rezilta yo epi konsevwa yon plan ansèyman pou satisfè bezwen chak elèv k ap aprann yo. Y ap fè yon konferans pou kominike rezilta yo epi diskite sou plan aprantisaj la.

Pandan ete Slide Matematik Buster
Klas 2-6 | Leson patikilye gwoup

Kou leson patikilye ti gwoup sa a fèt pou anseye, revize ak ranfòse gwo konsèp matematik elemantè yo. Elèv yo pral patisipe nan aktivite pratik ak kolaborasyon ki konsantre sou ekspoze elèv yo nan aplikasyon reyèl nan sans nimewo, fraksyon, jeyometri, mezi ak rezoud pwoblèm atravè yon seri jwèt ak pwojè.

Pandan ete Slide Lekti Buster
Klas 2-6 | Leson patikilye gwoup

Kou leson patikilye ti gwoup sa a fèt pou anseye, revize ak ranfòse gwo konsèp lekti ak ekriti. Elèv yo pral patisipe nan aktivite pratik ak kolaborasyon ki konsantre sou konpreyansyon lekti ak vokabilè atravè diskisyon ak revize zèv literè yo bay atravè liv, fim ak powèm. 

Lekti Leson patikilye
Leson patikilye Prive

Sa a se yon sèvis leson patikilye lekti prive 0ne-a-one. Nou itilize apwòch Orton-Gillingham lè n ap anseye alfabetizasyon pou elèv prensipal yo. Li fèt pou bay entèvansyon vize/ratrapaj konpetans yo, konble twou vid ki genyen nan aprantisaj, epi ogmante nivo lekti. Sa fèt atravè ansèyman dirèk ki vize ki baze sou pèfòmans elèv yo nan evalyasyon debaz yo te administre anvan leson patikilye.
 

Zòn Konsantrasyon Lekti : Fonetik, Konpreyansyon Lekti, Estrateji pou Pran Tès, elatriye.
 

Zòn Konsantre sou Redaksyon: Gramè, Estrikti fraz, Genre espesifik ekriti, Pran tès, elatriye .

Leson patikilye matematik
Leson patikilye Prive

Sa a se yon sèvis leson patikilye matematik prive. Li fèt pou bay entèvansyon/ratrapaj vize ki vize, konble twou vid ki genyen nan aprantisaj, epi ogmante konpreyansyon konseptyèl ladrès matematik. Elèv yo resevwa ansèyman vize ki baze sou pèfòmans elèv yo nan evalyasyon debaz yo te administre anvan leson patikilye. Enstriktè ki resevwa fòmasyon bay apwòch dirèk, eksplisit ak pratik ki itilize manipilatif dijital ak tactile pou ankouraje yon konpreyansyon pi pwofon nan konsèp matematik.

Domèn Konsantrasyon Matematik : Sans Nimewo, Estrateji pou Rezoud Pwoblèm, Konpreyansyon Konsepyèl Konsèp, Pratik Matematik pou Konpetans.

Rive

Ranpli fòm sa a pou w enskri pou yon sèvis:  leson patikilye, kou, VR ak Gaming,  or_cc781905-5cf58d_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ or_cc781905-5cdebb353c94_cc781905_cc781904 -3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

oswa

 

Mete kesyon sou sèvis sa yo


Tel: (908) 414-7282


Imèl: info@thelearningspot.us

Mèsi pou soumèt!

In Classroom
bottom of page